Turkish-Blue-Mosque

ประวัติสุเหร่าสีน้ำเงินตุรกี

August 27, 2019 admin 0

ประเทศตุรกีนับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีมากของโลก ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นั่นทำให้ประเทศนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความเชื่อมากมาย อีกทั้งหลากหลายด้วย ซึ่งความเชื่อเหล่านั้นจะถูกส่งต่อมาถึงปัจจุบันในรูปแบบคำสอน รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ